Universiteti i Prishtinës
"Hasan Prishtina"

Aplikimi për kalimin prej Indexit në ID kartelë

Të dhënat e përgjithshme

Të dhëna për adresën

Të dhëna për shkollimin paraparak

Të dhëna për aplikim

Deklaroj se informatat që i kam shënuar në këtë aplikacion janë të plota dhe të sakta.
Pranoj që dokumentet përcjellëse për aplikim të bëhen pronë e Universitetit dhe se nuk mund të më kthehen para diplomimit.
Me firmosje të aplikacionit pajtohem t’i respektoj rregullat dhe procedurat e Universitetit të Prishtinës.
Diskrecioni i të dhënave personale ruhet sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave.